Wyszukaj:
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Szkoła
•  Budżet
•  Dane ogólne
•  Baza szkoły
•  Majątek
  Organy
•  Dyrekcja
•  Rada Pedagogiczna
•  Rada Rodziców
  Dokumenty
•  Regulaminy,Instrukcje, Zasady
•  STATUT
•  Służba Przygotowawcza
•  Kontrola Zarządcza
•  Zarządzenia
  Inne
•  Organizacja roku szkolnego
•  Historia szkoły
•  Duplikaty dokumentów
•  Wykaz podręczników
•  Godziny urzędowania
•  Rejestry i ewidencje
•  Wykaz kontroli
  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko trener
•  Konkurs na stanowisko animator
•  Informacja o konkursach
•  Wyniki konkursu
•  Rekrutacja
  Dostęp do Informacji Publicznej
•  Zasady udostępniania Informacji Publicznej
Pomoc
Statystyki

202362
od 21 czerwca 2006
Dokumenty » Kontrola Zarządcza Wersja do druku

Zarządzenie 15/2010

ZARZĄDZENIE  NR 15/2010

DYREKTORA SZKOŁY im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

z dnia 8 marca 2010 r.

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

 

 

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

 

Zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, zwanym dalej szkołą, kontroli zarządczej.

 

§ 2.

 

1. Kontrola zarządcza w szkole funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 2. Kontrola zarządcza w szkole stanowi ogół działań dyrektora, jego zastępcy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych szkoły w sposób zgodny  i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

3. Celem kontroli zarządczej w szkole jest zapewnienie:

1)      zgodności działalności wszystkich podmiotów szkoły z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i  procedurami,

2)      skuteczności działania,

3)      wiarygodności sprawozdań,

4)      ochrony zasobów szkolnych,

5)      przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)      efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

7)      skuteczności zarządzania ryzykiem,

8)      stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,

9)      bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,

10)  szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

 

§ 3.

 

1. Kontrolę zarządczą w szkole realizują następujące działania:

1)      opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,

2)     opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli   zarządczej,

3)     prowadzenie instruktarzu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system   kontroli zarządczej,

4)     sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5)     prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy szkoły,

6)     prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,

7)     monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

8)     składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

2. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w szkole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§ 4.

 

1. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich  wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 

§ 5.

 

1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni                  w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku kalendarzowego.

 

 

§ 6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze zarządzeń.

 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

w Lubaniu
Joanna Szkudlarek

                                                                          

 

 

 

Załączniki do zarządzenia:

  1. Standardy kontroli zarządczej w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu …………………………………………………   - załącznik 1
  2. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą…………... ..- załącznik 2
  3. Polityka Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lubaniu …………………………………………………   - załącznik 3
  4. Instrukcja dokonywania samooceny ………………………………… - załącznik 4                                                        

 

 

 

 

Załączone dokumenty
  Instrukcja dokonywania samooceny SP4 (70.4kB) pobierz pokaż
  standardy_kontroli_zarzadczej-zal_nr_1 SP4 (134.7kB) pobierz pokaż
  Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_Dyrektora_Nr_1 SP4 (33.1kB) pobierz pokaż
  Załącznik nr 3 Polityka Zarządzania Ryzykiem (54.9kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Joanna Zalisko, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Joanna Zalisko, Data wprowadzenia: 2011-03-31 13:19:24, Zatwierdził do publikacji: Joanna Zalisko, Data publikacji 2011-03-31 13:24:11, Ostatnia zmiana: 2011-03-31 13:24:30, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 39547